Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN JAARPLAATSEN

BOS PARK BILTHOVEN

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, etc.
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf.
 3. jaarplaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een stacaravan, bungalow, zomerhuisje of enig ander expliciet overeengekomen vakantieverblijf te plaatsen (ongeacht de periode van gebruik, echter zonder dat er van permanent verblijf sprake is)
 4. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt.
 5. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat en de op de overeenkomst aangegeven personen.
 6. vervangende recreant: die bereid is voor dezelfde duur of langere termijn een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op de plaats.
 7. stacaravan: een caravan die niet voldoet aan de eisen die in het wegenverkeersreglement worden gesteld aan aanhangwagens en die alleen met speciale vergunningen achter een voertuig over de openbare weg mag worden voortbewogen.
 8. aansluitkosten: eenmalige kosten voor de aansluiting en/of toegang tot het gebruik van het vakantieverbljjf op en reeds bestaand leidingennet.
 9. aanlegkosten: eenmalige kosten voor aanleg van toevoerleidingen tot op de plaats (gas, elektriciteit, water, riool, kabel-TV, etc..
 10. externe kosten: kosten die ontstaan ten gevolge van externe bedrijfsomstandigheden zoals bijvoorbeeld door nutsvoorzieningen, telecommunicatie, belastingen, heffingen of andere lasten of kosten die ontstaan door voorschriften, maatregelen, wetten, verordeningen, richtlijnen, codes, etc.
 11. interne kosten: kosten die ontstaan ten gevolge van interne bedrijfsomstandigheden.
 12. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf.
 13. Geschillencommissie: Bos Park Commissie Bilthoven.
 14. indexcijfer: loonindexcijfer + prijsindexcijfer gedeeld door 2, prijsindexcijfer (*): prijs-indexcijfer voor de gezinsconsumptie voor werknemers laag in de maand juni t.o.v. de maand juni van het voorafgaande jaar.
 15. ingrijpende herstructurering: herstructurering die leidt tot opzegging van standplaatsovereenkomst waarbij de ondernemer geen andere standplaats aan de recreant op het bedrijf aanbiedt en het karakter van het bedrijf geheel of gedeeltelijk verandert.

(*) conform de definitie van Centraal bureau voor de Statistiek

 

Artikel 2 Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats met het recht daarop een vakantieverblijf te plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

 

Artikel 3 deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt ervoor dat de elektriciteit-, gas-en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantie-verblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-gas, en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

 

Artikel 4 onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste vakantieverblijf en de bijbehorende plaats in behoorlijke staat van onderhoud te houden.
 3. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen c.q. struiken te snoeien, schotels en/of antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 4. Bouwsels mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van de ondernemer en dienen aan gemeentelijke eisen te voldoen.

 

VOORWAARDEN JAAR PLAATSEN BOS PARK BILTHOVEN

 

Artikel 5 prijs

 1. De overeengekomen prijs is exclusief de kosten van gebruik van gas/elektriciteit/riool en andere bij-behorende kosten met uitzondering van de externe kosten, toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 2. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige kosten van een aansluiting op het terrein-

leidingennet (gas, elektriciteit, water, riool, etc.) schriftelijk bekend maken.

 1. De ondernemer is gehouden voor het aangaan van de overeenkomst de recreant te informeren omtrent prijsstijgingen die zijn te verwachten binnen één jaar na het sluiten van de overeenkomst voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen zijn met inachtneming van artikel 6.lid 2b.
 2. Aansluitkosten worden bij de beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd.

 

Artikel 6 prijswijziging

 1. De prijs is opgebouwd uit interne en externe kosten.
 2. Ten aanzien van de jaarovereenkomst geldt:
 3. De ondernemer heeft het recht éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Één maand voor het einde van het kalenderjaar c.q. overeenkomstjaar maakt de ondernemer schriftelijk bekent aan de recreant wat de prijs voor het komende jaar is (zie ook artikel 12 lid 2.
 4. De ondernemer maakt jaarlijks de maximale prijs-verhoging voor interne kosten voor 1 okt van het lopende kalenderjaar vooruit bekend. Dit laat onverlet dat de ondernemer jaarlijks de interne kosten in ieder geval met het indexcijfer mag verhogen.
 5. Ten aanzien van overeenkomsten aangegaan voor een langere periode dan een jaar geldt: a. bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, langer dan

één jaar aangegaan, kan de ondernemer de prijs aanpassen overeenkomstig een tevoren afgesproken indexering dan wel met een bedrag dat

bekend is bij het aangaan van de overeenkomst.

 1. bij overeenkomsten aangegaan voor de duur van twee jaar of langer maakt de ondernemer in ieder geval voor drie jaren vooruit bekent wat de

maximale prijsverhoging voor de interne kosten bedraagt.

 1. ten aanzien van eenjarige en meerjarige overeenkomsten geldt: externe kosten en de wijzigingen daarin kunnen ten allen tijde aan de

recreant worden doorberekend, zelfs nadat de ondernemer de prijs al bekend heeft gemaakt. Wijzigingen in de externe kosten worden gespecificeerd aan de recreant bekend gemaakt.

 1. Bij onvoorziene omstandigheden is het de ondernemer toegestaan van vooraf aangekondigde prijsverhogingen af te wijken.
 2. Het voorschotbedrag voor water en/of elektra en/of gas wordt vooraf, aan het begin van de overeenkomst in rekening gebracht en jaarlijks opnieuw meegenomen naar de volgende jaarnota.

 

Artikel 7 betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 30 dagen na de verzending of overhandiging van de pzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Bos Park Commissie of bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezins-

leden, loges, bezoekers en eventuele gebruikers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen. Artikel 8 annulering

 1. Bij annulering voor ingangsdatum van de

overeenkomst verbeurt de recreant een gefixeerde

schadeloosstelling. Deze bedraagt:

– bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum 15%

van de overeengekomen prijs.

– bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum

50% van de overeengekomen prijs.

– bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum

75% van de overeengekomen prijs.

– bij annulering binnen een maand voor de ingangs-

datum 100% van de overeengekomen prijs.

 1. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratie-kosten met inachtneming van artikel 13 lid 1 indien de plaats door derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode.

 

Artikel 9 aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan de

ondernemer of diens personeel is toe te rekenen.

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € 1.000.000 ,- gedekt kan worden.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn loges of door hem toegelaten bezoekers.

 

Artikel 10 duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Zij wordt na afloop daarvan telkens automatisch verlengd voor de duur van een jaar onder de dan geldende voorwaarden, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de overeenkomst op een bepaalde datum zal eindigen. Opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar.

 

VOORWAARDEN JAAR PLAATSEN BOS PARK BILTHOVEN

 

Artikel 11 beëindiging overeenkomst m.b.t. vaste plaatsen

 1. Indien de recreant geen verlenging van de overeenkomst wenst, moet hij uiterlijk drie maanden voor afloop van de lopende periode schriftelijk opzeggen. Na schriftelijke opzegging heeft de recreant twee mogelijkheden welke hij kan aanspreken inzake leegruimen jaarplaats t.w. zelf leegruimen waarbij vooraf een borg ad € 500,00 te voldoen bij de receptie of het tekenen van een afstandsverklaring waarbij de ondernemer

zorgdraagt voor het leegruimen van de jaarplaats waarbij gelijktijdig met de afstandsverklaring een bedrag ad € 2.100,00 dient te worden voldaan bij de receptie. Tussentijds de opzegging en betaling zal de slagboomsleutel worden geblokkeerd.

 1. Voor de recreant geldt echter een opzegtermijn van 1 maand indien er na de opzegtermijn van lid 1 een wezenlijke verandering optreedt in het

voorzieningenpakket, in de overeenkomst of in het reglement of indien de prijs voor de plaats exclusief externe kosten een aanzienlijke verhoging

ondergaat. Deze termijn geldt eveneens bij een opzegging als gevolg van een prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst

tenzij deze verhoging het gevolg is van de omstandigheden genoemd in artikel 6 lid 5. De ondernemer maakt de wijzigingen schriftelijk aan

de recreant bekent. De termijn van 1 maand loopt Vanaf de ontvangst van deze schriftelijke bekendmaking.

 1. Indien de ondernemer geen verlenging van de overeenkomst wenst, kan hij – met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de lopende periode en schriftelijk – uitsluitend opzeggen indien:
 2. de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwingen door gebruik van de plaats en/of zijn vakantieverblijf in strijd met de bestemming

of het karakter van het kampeerterrein het aanzien van het kampeerterrein schaadt.

 1. de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing zodanig overlast bezorgt aan de ondernemer en/of mederecreanten dat hij de sfeer

op het terrein bederft.

 1. de ondernemer wegens concrete plannen tot een al dan niet ingrijpende herstructurering van zijn bedrijfsterrein de plaats nodig heeft; indien

de ondernemer de overeenkomst wil beëindigen wegens een ingrijpende herstructurering, dan dient hij tevens de recreant daarvan tijdig, dat wil

zeggen tenminste 1 jaar van tevoren, op de hoogte te stellen.

 1. de ondernemer ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruiknemer van de plaats te beëindigen.
 2. de bedrijfsvoering wordt gestaakt.
 3. om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd.
 4. Indien de ondernemer de overeenkomst beëindigt op gronden genoemd in lid 3 c, d of e zal de ondernemer zo mogelijk een andere plaats aanbieden.
 5. de ondernemer kan in dringende gevallen de recreant en zijn gezin verbieden gebruik te maken van de plaats en het vakantieverblijf.

 

Artikel 12 tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie.

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, loges of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarde, de gele schriftelijke

waarschuwingen niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dan naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de

ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang op te zeggen middels een rode kaartbrief. Daarna dient de recreant zijn plaats of vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De schriftelijke waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwegen worden gelaten.

 1. Indien er sprake is van grove overtreding of orde-verstoring kan de ondernemer direct overgaan tot het uitreiken van een rode kaartbrief zonder

voorgaande waarschuwing.

 1. Bij uitreiking van de rode kaartbrief door de ondernemer dient de recreant en ingeschreven personen op de desbetreffende jaarplaats onmiddellijk

het park te verlaten en wordt de verdere toegang tot het park ontzegt. De seizoen- of jaarplaats dient binnen 24 uur na overhandiging te zijn ontruimd.

 1. Indien de seizoen/jaarplaats niet binnen 24 uur is ontruimd zal de ondernemer de ontruiming alsnog ter hand nemen, waarbij de te maken kosten op de recreant zullen worden verhaald. Caravans welke niet binnen 14 dagen na overhandiging van de rode briefkaart zijn afgehaald door de recreant zullen in opdracht van de ondernemer worden gesloopt. De kosten in deze zullen worden verhaald op de recreant.

 

Artikel 13 ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. De recreant is

aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming die hem kan worden toegerekend. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingkosten zijn voor

rekening van de recreant.

 

VOORWAARDEN JAARPLAATSEN BOS PARK BILTHOVEN

 

Artikel 14 gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming

dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst

genoemde personen (alleen directe gezinsleden) in gebruik af te staan, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De

voorwaarden waaronder toegestane in gebruik geving

plaatsvinden, worden tevoren bij afzonderlijke

overeenkomst geregeld.

 

Artikel 15 verkoop vakantieverblijf.

 1. De recreant kan te allen tijde zijn vakantieverblijf verkopen.
 2. De ondernemer kan de recreant al dan niet toestemming geven het vakantieverblijf met voortzetting van standplaatsovereenkomst te verkopen. De ondernemer maakt dit bij het aangaan van de overeenkomst voor de eerste contractperiode aan de recreant bekent. Aan een toestemming kunnen voorwaarden verbonden zijn. Bij het aangaan van de overeenkomst voor de eerste contractperiode overhandigt de ondernemer deze verkoopvoorwaarden aan de recreant. Willekeurig in het toestemmingsbeleid van de ondernemer is niet toegestaan.
 3. De ondernemer kan zijn verkoopwaarden aanpassen. De ondernemer dient de recreant van die aanpassingen schriftelijk op de hoogte te brengen en een redelijke termijn in acht te nemen alvorens de wijzigingen in te voeren.
 4. De ondernemer informeert de recreant voorafgaand aan de verkoop van het kampeermiddel over de rechten en plichten die voor de koper/toekomstige recreant gelden. De recreant is gehouden de koper daarover voorafgaand aan de verkoop van het kampeermiddel te informeren. Met betrekking tot de koper/toekomstige recreant is altijd de definitie van artikel 1 onder f van toepassing.
 5. De recreant heeft het recht om zijn kampeermiddel zelf te verkopen of daarbij gebruik te maken van een door hem uit te kiezen deskundige bemiddelaar. Wanneer de ondernemer voor de recreant bij de verkoop van het kampeermiddel bemiddelt, dient de bemiddelingsvergoeding in een redelijke verhouding te staan tot de geleverde prestatie.
 6. De artikelen 9 lid 2 sub c en 21 van de Wet op de Openluchtrecreatie zijn van toepassing op de bemiddelingsovereenkomst tussen ondernemer en

recreant.

 1. De verkoopprijs van het kampeermiddel dient bij verkoop met voortzetting van de standplaats-overeenkomst in verhouding te staan tot de marktwaarde van het vakantieverblijf zelf.
 2. Bij overschrijving van de huurkavel zullen admini-stratie en begeleidingskosten in rekening gebracht worden van € 275,-.

 

Artikel 16 incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijk gemaakte n buitengerechtelijke kosten na een in gebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 geschillenregeling

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend met een Nederlandse rechter dan wel

Bos Park Commissie Bilthoven is bevoegd van deze Geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 laat een en ander op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van de Geschillencommissie Recreatie, een beroep op de Burgerlijke rechter onverlet.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing zijn kunnen zowel door de recreant die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Bos Park Commissie. Burg. v/d Borchlaan 7 3722 GZ Bilthoven.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikelen 7 lid 3 en 12 lid 5 en 14 lid 3 wordt een geschil door de Bos Park Commissie slechts in behandeling genomen indien de recreant het geschil binnen 1 maand na het ontstaan van zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk 2 maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de Bos Park Commissie aanhangig te worden gemaakt. De Bos Park Commissie is onder meer niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de niet betaling van een factuur en waaraan geen materiele klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is de ondernemer, als de recreant zijn factuur niet tijdig betaalt, bevoegd de procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 3. De Bos Park Commissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn vastgelegd in haar reglement. De eslissingen van de Bos Park Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 4. Wendt de recreant zich tot de Bos Park Commissie, maar tot de gewone rechter, dan dient hij zulks te doen binnen 2 maanden na zijn eerste brief aan de ondernemer.

 

Artikel 18 Permanente Bewoning

Permanente bewoning en/of inschrijving bij de Gemeente op ons recreatiepark is niet toegestaan. De recreatie verhuur overeenkomst zal per direct worden beëindigd indien sprake is van permanente bewoning of inschrijving in het gemeente register op ons recreatiepark adres. Indien de huurder na ontvangst van een schriftelijke mededeling niet binnen 14 dagen na datum van het schrijven een geldig bewijs van uitschrijving c.q. inschrijving op een ander adres kan overleggen aan de parkbeheerder, zal worden overgegaan tot afsluiting van gas, water, elektra en cai. Vervolgens zal de toegang tot het terrein worden ontzegd. In dat geval zal geen restitutie worden verleend op reeds gedane betalingen, nog niet voldane betalingsverplichtingen zijn per direct opeisbaar.

Huurders van jaarplaatsen die verblijven in een caravan, chalet of recreatie unit kan de toegang tot het park ontzegd worden gedurende 2 maanden per jaar indien het gebruikspatroon zodanig overeenkomt dat permanente bewoning kan worden verondersteld. De beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij de Parkbeheerder. De huurder kan verweer aantekenen bij de Bos Park Commissie. Zolang het verweer in behandeling is dient de huurder niet op het park te verblijven.

 

ALGEMENE BOUWVOORSCHRIFTEN

Voor alle bouwkundige vervangingen dient een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij de Bos Park Commissie. Bij deze aanvraag dient een tekening met maatvoering te zijn toegevoegd. Met de bouw mag niet eerder begonnen worden, dan na schriftelijke toestemming van de parkcommissie. Er mag niet gebouwd of verbouwd worden gedurende de maanden juni, juli en augustus. Elk bouwwerk moet vakkundig, esthetisch verantwoord en met goede materialen worden uitgevoerd

 

AAN- EN BIJBOUWSELS

Aan- en bijbouwsels bij de stacaravan zijn niet toegestaan.

 

Vaste standplaats 150 m² en meer: bebouwd maximaal 35 m². Caravanlengte maximaal 10 meter, breedte maximaal 3,5 meter, hoogte maximaal 3,5 meter. Losstaande berging maximaal 6 m², hoogte 2,5 meter verplicht met puntdak.

Seizoensplaats: caravanlengte maximaal 6 meter, exclusief disselbak. Opbergkist afmeting 1 x 1,5 meter.

Terras of veranda ter breedte van de caravan, maximaal 2,5 meter diep met een transparante bedekking.

Hekwerkje maximaal 60 cm hoog (onzichtbaar door groenaanplant).

Het opstellen van een tweede caravan op een (vaste) standplaats is niet toegestaan.

Alleen een schuurtje van maximaal 3 x 2 meter is toegestaan verplicht met puntdak.

Schotelantennes zijn niet toegestaan (mits uit het zicht, dan alleen in overleg en met schriftelijke toestemming).

Plaatsen en/of vernieuwen van schuttingen e.d. is niet toegestaan. De afscheidingen tussen de percelen moeten worden ingevuld met groen (d.w.z. coniferen, heggen etc.)

Het is niet toegestaan zwembaden, vijvers, speeltoestellen etc. in te graven

 

BETON EN METSELWERK

Het storten van betonvloeren en het metselen van stenen muren is niet toegestaan.

 

AFSCHEIDINGEN

Tussenscheidingen dienen netjes gemaakt te worden met coniferen of andere plantsoorten met een maximale hoogte van 1,80 meter. Afscheidingen die grenzen aan wegen mogen een maximale hoogte hebben van 60 centimeter en moeten een open karakter hebben. Indien u de afscheiding tussen u en de buren wilt veranderen, neemt u dan eerst contact met de buren op. Uitsluitend afscheidingen van beplanting. Hout is niet toegestaan.

 

OVERIG

Al hetgeen in het verleden gebouwd en niet aan de gemeentelijke bouwregels of de bouwregels van Bos Park Bilthoven voldoet, is op eigen risico en zonder toestemming geplaatst en hiervan kan op last van de gemeente of parkcommissie onvoorwaardelijke verwijdering worden verlangd.

Vanaf 1 januari 2006 mogen geen schuttingen meer zichtbaar zijn opgesteld en moeten alle aanbouwsels zijn verwijderd. De caravans moeten te allen tijde verplaatsbaar zijn en voorzien van wielen.

Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u bij de receptie na te vragen of uw recreatieverblijf in het kader van de totale herstructurering van het park (aangekondigd 2001) kan blijven staan en/of aan de eisen voldoet. Alleen schriftelijke aanvragen worden behandeld.

 

Van 15 december tot 15 februari is het park gesloten.

U kunt dan te allen tijde niet verblijven in het chalet.

 

Aldus opgemaakt en ondertekend d.d.

te Bilthoven namens Green Spirit B.V.